Search form

Mateo 27:48

48Ay nanagtág tu isa kaggída nga nawe ya nangalà kitu ummán ka lúmut ta sib-sibbukal. Ay se na nga nidsam ka lassam, ay se na nga isarípit kitu adaddu wa bìlà se na kuma nga ipasapsap ke Jesus.