Search form

Mateo 27:51

51Ay ittu pe idi tu sinindán natu abay pànang nga kurtína kitu unag Templo na nasìlát ta napagkaduwa nga nepagayát kitu pane ngúdu. Ay se yala nangyagyag ka naggat, ay nabkiyán datu pin-pínát.