Search form

Mateo 27:60

60Ay se na nga nilnà a netádag kitu ababbalin na nga pinàbután na pínát ta lúbù. Ay se na nesùlin na negitap tu abay ya dalumpenág ga batu kitu gagyangán natu lúbù, ay se yala nawe yin.