Search form

Mateo 27:64

64Ay túya pabantayán mu tu lúbù panda ki mekàlu wa algaw ta get mawe takáwan datu tù-tùgúdán na tu baggi na, ay se da nán kadaya tolay ya linumtu kammin. Ata nu ummán kiyán ya màwa, ay nakar-káru yán na angngal-alílaw na may itu nunna,” nán da.