Search form

Mateo 27:66

66Ay díkod, tútu nawe da. Kabulun da datu guwardiya, ay seda kinappiya tutu wala negitap tu gitap natu lúbù. Pinasuwalán da tu batu nga gitap na.