Search form

Mateo 27:9

9Ay díkod nàwa kurug tu kinagi natu Jeremias nga pagbàbànánan ne Dios kitun nga nán na kídi, “Inalà da tu tallu púlu wa pinaláta nga silber nga báyad naya biyág naya isa nga tolay, nga daya duddúma nga iIsrael kam ya nangbanor kaggína.