Search form

Mateo 28:15

15Ay tútu inalà in datu nagbantáy tu pirà, ay se da kuwaan nin tu nebílin da kaggída. Ay díkod, ittu tunin tu dámag ga newar-waragáwag kadatu ngámin na Judyu. Ay kadedi nga al-algaw, ay ittu idi kam ya nán daya duddúma nga Judyu.