Search form

Mateo 28:19

19“Ay túya mawe kayu lugud da magtù-tùgud kadaya ngámin na tolay ta senu umapu da kiyà. Bawtisarán nuda ka pakammuwán da nga ya Ama se ya An-anà se ya Ispiritu ne Dios ya mangitur-turáy kaggída ngin.