Search form

Mateo 28:9

9Ay kitu dálen, ay pagkìlát da ngala nge Jesus nga summabat kaggída. Ay nán na, “Kumusta kayu!” nán na. Ay umadanni da kaggína, ay se da immán tu bingil na se da dinay-dáyaw.