Search form

Mateo 3:1

Tu nagbàbànán natu Juan nga marammawtisár

(Mar 1:1-8; Luc 3:1-18; Jn 1:19-28)

1Ay kitun na al-algaw kane nabayág de Jesus sin ka Nazaret, ay nagpakammu tu Juan na marammawtisár. Nagbàbànán kadatu tolay ya nawe kitu giyán na ka ir-ir-er ka Judea.