Search form

Mateo 3:7

7Ngamay kane masingan tu Juan nga adu datu Pariseo se datu Saduceo nga naglalbet ta makibawtisár kaggína, ay nán na kaggída, “Dakayu wa ummán ka gámad idaw wa gangay! Ta daddán! Inna nád ya nangagi kadakayu wa malìlíán nu ya ammabásul ne Dios kadakayu, ta tura kayu inumbet!” nán na.