Search form

Mateo 3:9

9nga akkan nu nán na, oray ta gakagaka nakami tu Abraham ma tolay ne Dios kitun. Ata ikagì kadakayu wa annung ne Dios nga pagbalinan dedi ya batu ka tolay ya magbalin ka gakagaka natu Abraham.