Search form

Mateo 4:16

16Datu tolay kitúni nga árig atán ki kagìbattán, ay nakasingan da ka nawada pànang ngin. Ay nawadaán nin daya ngámin na mameyag kiya pakatayán da ka áwan panda,”

nán na.