Search form

Mateo 4:17

17Ay nanggayát kitun na nelalbet ne Jesus ka Capernaum, ay ginayatán na pe yin tu magbàbànán. Ay nán na nga nagbàbànán: “Makappoli kayu win kadaya bas-básul nu ta tagay pànang ngin ya angngituráy ne Dios,” nán na.