Search form

Mateo 4:4

4Ay nán ne Jesus, “Nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga, Akkan magbiyág ya tolay gapu ki makkán nala, nu di gapu pe kadaya ngámin na kagiyan ne Dios kadaya tolay,” nán na.