Search form

Mateo 4:8

8Ay se yala manin nippan ne Sairu we Jesus kitu alingúdu pànang nga bantay, ay se na ipassingan kaggína ngámin ya il-íli kídi kalawagán se ya kinapiya da,