Search form

Mateo 5:12

12Maganggam se magpatag kayu wala, áta napatag pà-pànang ya supápà a midde kadakayu ka lángit. Ay oray datu pagbàbànánan ne Dios kitun kam ma nun-unna may dakayu, ay pinal-pallà datu tolay da pe,” nán na.