Search form

Mateo 5:13

Daya árig asin se dílág kídi kalawagán

(Mar 9:50; Luc 14:34-35)

13“Dakayu, ay árig nu ya asin kadaya tolay kídi kalawagán ni. Ngamay ya asin, nu mippà ya apet na, ay akkan ta mabalin na mapaapet kammin. Ay díkod áwan na sur-surbi yin, nu di ta ngala ngin na iburráw kiya dálen ta senu dam-dam-án daya tolay.