Search form

Mateo 5:15

15Ay áwan tolay pe ya manibat ka ingki, ay se na tàbán, nu di na nga ippáy ka alingúdu ta senu mawàdáran ngámin daya atán kiya unag balay.