Search form

Mateo 5:21

Ya nesur-súru ne Jesus mepanggap kiya akalùsaw daya tolay

21“Nagì-gìna nu win na nebílin kadatu in-inagkona tada ya, ‘Akkan ka pumatay! Ay daya pumatay, ay mapabásul da’, nán na.