Search form

Mateo 5:34

34Ngamay ya ikagì kadakayu kídi yin, ay akkan kayu magsingán ki oray nágan na. Akkan nu pagsingánan ya lángit, áta ittu ya pangiturayán ne Dios.