Search form

Mateo 5:43

Ya amminya tada kadaya kumagúra kadàtada

(Luc 6:27-28, 32-36)

43“Nagì-gìna nu pe yin kitun ya, piyán nu daya kabbulun nu, ay kaguráan nu daya kumagúra kadakayu.