Search form

Mateo 5:6

6Ay maganggam daya magasikkuwa kadaya pagmaruwán da ki àráng ne Dios, áta sengán nada nga mangwa kadayán.