Search form

Mateo 6

Tu nesur-súru ne Jesus mepanggap kiya angngidde ta ka pagkallà

1“Ay kiya angwa nu kadaya napiya, ay sin-sinnan nu wa akkan din ya agdáyaw daya tolay kadakayu ya lam-lamtan nu. Ata nu pakunán nu, ay akkan nakayu tangdánan naya Ama nu wa atán ka lángit.

2Ay díkod, nu mangidde kayu ka pagkallà, ay akkan nu ibanábag nga ummán kiya kuk-kuwaan daya magpì-pìmáru. Ata nu mangidde da ka pagkallà, ay iban-banábag da kadaya sin-sinagoga se kadaya kal-kalsáda nga giyán daya tolay. Ata ya piyán dayán, ay dayáwan daya tolay da. Ikagì kadakayu wa dayán, ay nálà da ngin ya tangdán da kiya kinuwa da, ta dináyaw daya tolay da ngin. 3Ay nu mangipalimus kayu, ay akkan nu ipak-pakammu ki oray iinna nga tolay, 4ta senu nasirù tu nangngipalimus nu. Ay ya Ama nu wa makasingan kadaya nasirù, ay aggína ya mangsupápà kadakayu.”

Ya nesur-súru ne Jesus panggap kiya panagkar-karárag

(Luc 11:2-4)

5“Ay ummán pe nu magkarárag kayu, ay akkan nu tal-taldan daya magpì-pìmáru. Ata dayán, ay pà-pàgan da ya magsisíkád da magkarárag kadaya sin-sinagoga, ay se kadaya bíkat kalsáda, ta senu masingan daya tolay da, ay pàgan dada. Ay ikagì kadakayu nga nagun-ud da ngin ya tangdán da ta pinatag daya tolay da ngin. 6Ngamay nu magkarárag kayu, ay manggitap kayu kiya kuwartu nu se kayu wala nga magkarárag ke Ama nu wa akkan masingan. Ay ya Ama nu wa makasingan kadaya nasirù, ay aggína ya mangsupápà kadakayu.

7Ay kiya agkarárag nu pe, ay akkan nu iduràmát ya adu wa úni nga áwan sur-surbi, nga ummán kiya angwa daya tolay ya magdáyaw kadaya sinan diy-diyos. Ta papáti da nu gìnán ne Dios da nu adu ya kag-kagiyan da kiya karárag da. 8Akkan nuda nga tal-taldan. Ata ammu naya Ama nu daya masápul nu, oray kiya akkan nu pikam ma aggadang kaggína.

9Ay ummán kídi ya panagkarárag nu lugud: ‘Ama nga atán ka lángit, mepatag din ya kinaDios mu. 10Ikaw din ya mangitur-turáy kadakami. Ay daya piyám mala din daya makurug kídi ya kalawagán nga ummán pe ki kàwa da ka lángit. 11Ay iddán nakami din ka kanan mi kiya inalgaw. 12Ay pakawanan nakami kadaya bas-básul mi, nga ummán pe kiya nammakawan mi kadaya nakabásul kadakami. 13Iadayyu nakami pe kadaya kepar-paroán mi se kadaya nadakè a mà-màwa,’ nán nu.

14Ata nu pakawanan nu daya kasittolay nu kadaya nagbasúlán da kadakayu, ay pakawanan nakayu pe ya Ama nu wa atán ka lángit. 15Ngamay nu akkan nu pakawanan daya kasittolay nu, ay akkan nakayu pe pakawanan ya Ama nu wa atán ka lángit.”

Tu nesur-súru ne Jesus panggap kiya magngílin mangán

16“Ay nu magngílin kayu wa mangán gapu kiya agkar-karárag nu ke Dios, ay akkan nu ipassingan ki murang nu ya agngílin nu, nga ummán kiya kuk-kuwaan daya magpì-pìmáru. Gurátan da nga akkan kappiyánan ya singan da ta senu masingan daya tolay ya agngílin da, ay pàgan dada. Ikagì kadakayu wa nagun-ud da ngin ya tangdán da. 17Ngamay nu magngílin kayu wa mangán (gapu ki agkar-karárag nu+ ), ay mangípu se magid-idárup kayu. 18Ay díkod áwan makammu wa magngílin kayu wa mangán. Tittu ya Ama nu wa akkan masingan ya makammu. Ay aggína pe ya mangsupápà kadakayu, áta aggína ngala ya makasingan kadaya nasirù a kuk-kuwaan nu.”

Ya pagbànángan ta ka lángit

(Luc 12:33-34)

19“Akkan nu ittu wa gamgam-gáman daya pagbànángan nu kídi kalawagán. Ata mabalin na dadàlan daya ul-ulullag dayán kídi onu magkíráng da onu takáwan daya mangraut kiya balay nu. 20Ay ya urnúngan nu kuma, ay ya pagbànángan nu ka lángit. Ay áwan ul-ulullag nga mangdadál kitúni, ay akkan pe ya magkíráng, ay se áwan pe ya mangraut ta magtákaw. 21Ata nu kawà naya giyán naya pagbànángan nu, ay ittu peyang pe ya giyán naya ur-uray nu.”

Ya bátug dílág naya baggi tada

(Luc 11:34-36)

22“Ya mata ta, ay ittu ya bátug dílág naya baggi ta. Ay díkod nu nawada ya isissingan ta, ay mawadaán ngámin pe ya baggi ta. 23Ngamay nu nadakè ya isissingan ta, ay ummán ta ka atán peyang kiya nagìbat. Ay lugud, nu rán nala nga ya nán tada nga dílág naya uray tada ay gìbat kammala ngin nin, ay nagìbat pà-pànang yán.”

Ya mepanggap kiya ammatag tada ke Dios se kiya pagbànángan kídi kalawagán

(Luc 16:13; 12:22-31)

24“Ay áwan asassu wa mabalin magasassu kiya duwa nga apu. Ata ya màwa, ay kalùsawan na ya isa, ay pàgan na ya isa onu ipatag na ya isa, ay irupat na ya isa kaggída. Ay ummán pe kiyán, akkan nu mapagpáda ya amminya nu ke Dios se ya amminya nu ki pirà.

25Ay túya, ya nán ku kadakayu, ay akkan nu ittu wa paglídug daya pagbiyág nu. Akkan nu paglídug daya kanan nu se daya inuman nu onu daya pagkawas nu. Ata napà-patag ya biyág nu ngam daya ak-akakkanan. Ay ummán pe ya baggi nu, napatag may daya kawakawas. 26Sinnan nu kod daya an-anù. Akkan da mà magmul-múla dayán, ay akkan da pe maggáni, ay se akkan da pe wayya nga magùnud kadaya kanan da. Ngamay e Dios Ama nga atán ka lángit ya mamangán kaggída. Ay akkan wayya nga nabà-banor dayán ke Dios may dakayu. 27Ay oray iinna kadakayu, ay akkan na mà wayya masulpítán ya biyág na oray nu maglídug.

28Ay taanna, tura nu wa paglídug daya pagkawas nu? Sinnan nu kod daya but-bútà daya kaddat kiya kalawagán. Akkan magkuwa mà dayán na kaddat, ay akkan da pe ya magabal ka pagkawas da. 29Ngamay kagiyan ku kadakayu, nga oray tu Solomon na nabànáng tutu wala kitun, oray napiya tutu wala datu kawakawas na, ay áwan na nga pinagkawas nga napì-piya may daya but-bútà dayán na kaddat. 30Ay dayán na kaddat, ay makar-karu ya biyág dayán. Mabalin na sisinnán tada pikam dayán kídi, ay mabalin na matay dayanin kaláwa, ay sìdúgan dada ngin. Ay nu e Dios ya magpabútà kadayán na kaddat nga ittu ya bátug pagkawas da, ay tú nád agpà ya ammakawas na kadakayu! Inagkabittì naya angngurug nu kaggína!

31Ay díkod, akkan kayu lugud da managlídug. Akkan nu nán na, ‘Nágan nád naya kanan mi?’ onu, ‘Nágan nád ya inuman mi?’ onu, ‘Nágan nád ya pagkawas mi?’ 32Ay akkan nu din tal-taldan daya akkan mangurug ke Dios. Ata ittu dayán daya gamgam-gáman da. Ay ammu mà ne Dios Ama nga atán ka lángit nga masápul nu ngámin dayán. 33Ngamay nu dakayu, ya masápul la kuwaan nu, ay lam-lamtan nu peyapeyang ya angngituráy ne Dios se ya ammagbalin na kadakayu ka namáru. Ay se na nga idde ngámin dedi ya masápul nu.

34Ay akkan nu lugud paglídug daya mepanggap kadaya mà-màwa kaláwa. Kaláwa kampela ngin nin ya aglam-lammat ta kadayán. Anayan ta ngin daya parikut ta kiya isa ngalgaw.”