Search form

Mateo 6:1

Tu nesur-súru ne Jesus mepanggap kiya angngidde ta ka pagkallà

1“Ay kiya angwa nu kadaya napiya, ay sin-sinnan nu wa akkan din ya agdáyaw daya tolay kadakayu ya lam-lamtan nu. Ata nu pakunán nu, ay akkan nakayu tangdánan naya Ama nu wa atán ka lángit.