Search form

Mateo 6:10

10Ikaw din ya mangitur-turáy kadakami. Ay daya piyám mala din daya makurug kídi ya kalawagán nga ummán pe ki kàwa da ka lángit.