Search form

Mateo 6:19

Ya pagbànángan ta ka lángit

(Luc 12:33-34)

19“Akkan nu ittu wa gamgam-gáman daya pagbànángan nu kídi kalawagán. Ata mabalin na dadàlan daya ul-ulullag dayán kídi onu magkíráng da onu takáwan daya mangraut kiya balay nu.