Search form

Mateo 6:2

2Ay díkod, nu mangidde kayu ka pagkallà, ay akkan nu ibanábag nga ummán kiya kuk-kuwaan daya magpì-pìmáru. Ata nu mangidde da ka pagkallà, ay iban-banábag da kadaya sin-sinagoga se kadaya kal-kalsáda nga giyán daya tolay. Ata ya piyán dayán, ay dayáwan daya tolay da. Ikagì kadakayu wa dayán, ay nálà da ngin ya tangdán da kiya kinuwa da, ta dináyaw daya tolay da ngin.