Search form

Mateo 6:20

20Ay ya urnúngan nu kuma, ay ya pagbànángan nu ka lángit. Ay áwan ul-ulullag nga mangdadál kitúni, ay akkan pe ya magkíráng, ay se áwan pe ya mangraut ta magtákaw.