Search form

Mateo 6:22

Ya bátug dílág naya baggi tada

(Luc 11:34-36)

22“Ya mata ta, ay ittu ya bátug dílág naya baggi ta. Ay díkod nu nawada ya isissingan ta, ay mawadaán ngámin pe ya baggi ta.