Search form

Mateo 6:23

23Ngamay nu nadakè ya isissingan ta, ay ummán ta ka atán peyang kiya nagìbat. Ay lugud, nu rán nala nga ya nán tada nga dílág naya uray tada ay gìbat kammala ngin nin, ay nagìbat pà-pànang yán.”