Search form

Mateo 6:24

Ya mepanggap kiya ammatag tada ke Dios se kiya pagbànángan kídi kalawagán

(Luc 16:13; 12:22-31)

24“Ay áwan asassu wa mabalin magasassu kiya duwa nga apu. Ata ya màwa, ay kalùsawan na ya isa, ay pàgan na ya isa onu ipatag na ya isa, ay irupat na ya isa kaggída. Ay ummán pe kiyán, akkan nu mapagpáda ya amminya nu ke Dios se ya amminya nu ki pirà.