Search form

Mateo 6:26

26Sinnan nu kod daya an-anù. Akkan da mà magmul-múla dayán, ay akkan da pe maggáni, ay se akkan da pe wayya nga magùnud kadaya kanan da. Ngamay e Dios Ama nga atán ka lángit ya mamangán kaggída. Ay akkan wayya nga nabà-banor dayán ke Dios may dakayu.