Search form

Mateo 6:30

30Ay dayán na kaddat, ay makar-karu ya biyág dayán. Mabalin na sisinnán tada pikam dayán kídi, ay mabalin na matay dayanin kaláwa, ay sìdúgan dada ngin. Ay nu e Dios ya magpabútà kadayán na kaddat nga ittu ya bátug pagkawas da, ay tú nád agpà ya ammakawas na kadakayu! Inagkabittì naya angngurug nu kaggína!