Search form

Mateo 6:7

7Ay kiya agkarárag nu pe, ay akkan nu iduràmát ya adu wa úni nga áwan sur-surbi, nga ummán kiya angwa daya tolay ya magdáyaw kadaya sinan diy-diyos. Ta papáti da nu gìnán ne Dios da nu adu ya kag-kagiyan da kiya karárag da.