Search form

Mateo 7

Ya ammabásul ta kadaya kasittolay ta

(Luc 6:37-38, 41-42)

1“Akkan kayu tagapab-pabásul lala kadaya kasittolay nu ta senu akkan nakayu pabasúlan ne Dios. 2Ata nu wà ummán naya ammabásul nu kadaya kasittolay nu, ay ummán pe kiyán ya ammabásul ne Dios kadakayu. Ay nu nágan naya pagbasarán nu wa mamabásul kadaya kasittolay nu, ay ittu pe ya pagbasarán ne Dios kiya ammabásul na kadakayu.

3Ay tura nu masingan ya bittì a púling naya kasittolay nu, may akkan nu màmud ya megugulad da púling nu kampela ngin? 4Ay mapaanna lugud ya angnguna nu kiya kasittolay nu ka, ‘Ippà ku mán ya púling mu,’ nán nu, ay atán mà ya megugulad da púling nu? 5Magpì-pìmáru kayu nu mapakuna. Masápul la ippà nu pikam ya megugulad da púling nu, ta senu nawada ya isissingan nu kiya angngippà nu kiya bittì a púling naya kasittolay nu.

6Ay akkan ta nga idde kadaya átu ya pinagbasu wa áyam, ta napatag ke Dios. Ta get tala pe nu kagatan dakayu. Ay ya búngut, ay akkan ta pe ya idde kadaya ábuy, áta dam-dam-án da ngala. Ay ummán pe akkan ta nga ipílit ibàbànán ya mepanggap kiya Napiya nga Dámag kadaya tolay ya mamáas.”

Ya págus naya panagkar-karárag

(Luc 11:9-13)

7“Magadang kayu ke Dios, ay iddán nakayu. Nu e Dios ya pagsapúlán nu kadaya masápul nu, ay masmà nuda. Ay nu makilukát kayu pe kaggína ay ilukát nakayu. 8Ata oray iinna nga magadang ke Dios, ay middán. Ay makasmà pe daya magsápul ke Dios se ilukát ne Dios ngámin daya makilukát kaggína.

9Iinna kadakayu wa ama ya mangidde ka batu kiya an-anà na nu magadang ka sinápay? 10Onu magadang ka sissida, ta iddán nu ka idaw? 11Ay nu dakayu wa nadakè a tolay, ay ammu nu kam pe daya napiya nga idde nu kadaya annánà nu, ay tú nád agpà in ya angngidde naya Ama nu wa atán ka lángit kadaya napiya kadaya ngámin na magadang kaggína.

12Ay nu nágan daya piyán nu wa kuwaan daya kasittolay nu kadakayu, ay ittu pe dayán daya kuwaan nu kaggída. Ata ittu idi ya kepapannán datu lin-lintag natu Moses se datu nesur-súru datu pagbàbànánan ne Dios kitun.”

Ya mepanggap kiya bittì se ya abay ya gagyangán

(Luc 13:24)

13“Abay ya gagyangán, ay se nalà-lapat ya dálen na mameyag kiya pakadadàlán ka áwan panda, ay adu manalen kiyán. Ngamay kuwaan nu ya kabailán nu wa lumnà kiya bittì a gagyangán. 14Ata kurug ga bittì ya gagyangán, ay se nasulit ya dálen na mameyag kiya pakabiyágan ka áwan panda. Ay túya man-manu daya makasmà kiyán.”

Ya pangárig panggap kiya káyu se ya búnga na

(Luc 6:43-44)

15“Atán daya magkuna nga pagbàbànánan ne Dios da, may busid da kammala ngin nin. Taronan nu dayán, ta umbet da kadakayu wa magpìduman na namáru da, ngamay ya kinur-korugán, ay mangdadál ya ung-unggan dayán. 16Ngamay mammuwán nu dayán kiya kuk-kuwaan da. Ata akkan ta mà wayya mabúrás ya búnga úbás kadaya panda ngala nga lásiw. Ay ummán pe kiya búnga nga gígus, akkan ta pe wayya nga mabúrás kadaya kad-kaddat tala. 17Gángay nga daya napiya nga káyu, ay magbúnga ka napiya pe. Ay ummán pe kadaya nadakè a káyu, ay gángay nga nadakè pe ya búnga dayán. 18Ata ya napiya nga káyu, ay akkan wayya nga magbúnga ka nadakè. Ay ya nadakè a káyu, ay akkan pe wayya nga magbúnga ka napiya. 19Ay díkod, ngámin daya káyu wa maddi magbúnga ka napiya, ay màpu da, ay se da nga masìdug. 20Ay díkod, mammuwán nu daya magpìduman na pagbàbànánan ne Dios, gapu kadaya kuk-kuwaan da.”

Daya akkan bigbígan ne Jesus nga makiapu kaggína

(Luc 13:25-27)

21“Ay akkan ngámin daya magkuna ka, Apu, Apu kiyà, ay málà kiya pangiturayán ne Dios. Ata tittu daya mangwa kadaya piyán ne Dios Ama nga atán ka lángit daya málà. 22Ay nu iya muddi ya algaw, ay adu daya akkan málà kiya pangiturayán ne Dios nga magkuna kiyà nga, ‘Apu! Apu, nebàbànán mi mà ya Napiya nga Dámag gapu kiya pannakabalin mu. Ay nagpatálaw kami kadaya áran kadaya tolay gapu ki kinaturáy mu. Ay se adu pe daya nakas-kasdáaw wa kinuw-kuwa mi gapu ki pannakabalin mu,’ nán da. 23Ay nán ku wala kaggída nga, ‘Akkan takayu am-ammu. Magtálaw kayu! Dakayu wa nadakè a kuk-kuwaan na tolay,’ nán ku kaggída.”

Ya pangárig panggap kadaya duwa nga tolay ya nagbalay

(Luc 6:47-49)

24“Ay ngámin lugud daya manggìna kadedi ya kag-kagiyan ku, se da nga kuwaan pe, ay meárig da kiya nasírib ba tolay ya nagbalay ki pidtà. Nekorob na daya adígi ka adallam. 25Nagudán ka naggat, ay díkod nalnap tu balay, ay se nabaliyán ka naggat pe. Ngamay akkan na nìlang tu balay, áta naligda lugud ya nekàwa na.

26Ngamay ngámin daya makagìna kadedi ya kag-kagiyan ku, ay se akkan da nga kuwaan, ay meárig da kiya ang-ang nga nagbalay kiya karagintán. 27Ay kane magudán ka naggat se malnap, ay se mabaliyán pe tu balay na, ay nìlang ngala. Ay natar-tarawesáng tutu wala tu balay kane marba,” nán ne Jesus.

28Ay kane mabalin nge Jesus nga nangagi kadatun nin, ay nasdaáwan pànang datu adu wa tolay kitu inagtùgud na, 29áta naturáy kitu angngisúru na kaggída, nga akkan ummán kadatu angngisúru datu maragtùgud ki lintag.