Search form

Mateo 7:12

12Ay nu nágan daya piyán nu wa kuwaan daya kasittolay nu kadakayu, ay ittu pe dayán daya kuwaan nu kaggída. Ata ittu idi ya kepapannán datu lin-lintag natu Moses se datu nesur-súru datu pagbàbànánan ne Dios kitun.”