Search form

Mateo 7:13

Ya mepanggap kiya bittì se ya abay ya gagyangán

(Luc 13:24)

13“Abay ya gagyangán, ay se nalà-lapat ya dálen na mameyag kiya pakadadàlán ka áwan panda, ay adu manalen kiyán. Ngamay kuwaan nu ya kabailán nu wa lumnà kiya bittì a gagyangán.