Search form

Mateo 7:14

14Ata kurug ga bittì ya gagyangán, ay se nasulit ya dálen na mameyag kiya pakabiyágan ka áwan panda. Ay túya man-manu daya makasmà kiyán.”