Search form

Mateo 7:15

Ya pangárig panggap kiya káyu se ya búnga na

(Luc 6:43-44)

15“Atán daya magkuna nga pagbàbànánan ne Dios da, may busid da kammala ngin nin. Taronan nu dayán, ta umbet da kadakayu wa magpìduman na namáru da, ngamay ya kinur-korugán, ay mangdadál ya ung-unggan dayán.