Search form

Mateo 7:21

Daya akkan bigbígan ne Jesus nga makiapu kaggína

(Luc 13:25-27)

21“Ay akkan ngámin daya magkuna ka, Apu, Apu kiyà, ay málà kiya pangiturayán ne Dios. Ata tittu daya mangwa kadaya piyán ne Dios Ama nga atán ka lángit daya málà.