Search form

Mateo 7:26

26Ngamay ngámin daya makagìna kadedi ya kag-kagiyan ku, ay se akkan da nga kuwaan, ay meárig da kiya ang-ang nga nagbalay kiya karagintán.