Search form

Mateo 8:10

10Ay nasdaáwan ne Jesus kane magìna na tun. Ay nán na kadatu gumun-gunud kaggína, “Ikagì kadakayu, nga kurug ga áwan ku pikam nammuwán na ummán kídi ya angngurug oray kadaya iIsrael.