Search form

Mateo 8:12

12Ngamay daya Judyu wa aggída kuma ya makin-kuwa kiya pangiturayán ne Dios, ay aggída ya mippan kiya nagìbat pànang nga giyán. Kitúni ay sumángit da, ay se magngar-ngarasiyat da,” nán ne Jesus.