Search form

Mateo 8:25

25Ay nawe da linukág ga nán da kaggína, “Apu sengán nakami ta malimat tada ngin,” nán da.