Search form

Mateo 8:28

Tu nammatálaw ne Jesus ka áran kadatu duwa nga naar-aránan

(Mar 5:1-20; Luc 8:26-39)

28Ay kane din na makadatang da ka dammáng, ka Gadara, ay uwad duwa nga naar-aránan na summabat kaggína. Naggayát da kitu kalubúán. Nakapap-panansing da ta narungat da pànang, ay tútu áwan maketurad da manalen kitúni nga dálen.