Search form

Mateo 8:6

6Ay nán na, “Apu, sengán nà mán, ta ya asassu ku wa laláki, ay atán ka balay ya mapar-parigátan pànang. Ay magdapepe yin gapu kiya sinakit na,” nán na.