Search form

Mateo 8:8

8Ngamay nán natu kapitán kaggína, “Apu, akkan ka tagge mawe ka balay ta áwan ku wa kekariyán na manangaíli kikaw kiya balay ku. Annung na ngin ya angngagim ma bumílag ya asassù.