Search form

Mateo 8:9

9Ata iyà ay atán mangituráy kiyà, ay se atán pe daya suldádu wa itur-turayán ku. Ay túya ammù ya mepanggap kiya kinaturáy. Ata nu nán ku kiya isa suldádu nga, ‘Mawe ka kannán,’ ay mawe kurug. Ay nu nán ku pe kiya isa nga, ‘Umbet ka kídi,’ ay umbet pe kurug. Ay páda na pe kiya asassù. Nu, ‘Kuwaam idi,’ nán ku kaggína, ay kuwaan na kurug,” nán na.