Search form

Mateo 9

Tu nammabílag ne Jesus kitu magdapepe

(Mar 2:1-12; Luc 5:17-26)

1Ay tútu nagtakay ye Jesus kitu biray, ay se da nga nagbatta nga mawe ka íli na kampela ngin nin.+ 2Ay se yala uwad da nga tolay nga nangilbet ka magdapepe nga nepipidda. Ay kane mammuwán ne Jesus nu wà ummán natu angngurug da, ay nán na kitu magdapepe, “Akkan ka malídug, ugu! Ta napakawan ka ngin kadaya bas-básul mu,” nán na.

3Ay díkod, datu duddúma nga maragtùgud ki lintag, ay nán da kitu isaisa kaggída, “Tura ipáda nedi ya tolay ya baggi na ke Dios!”+ nán da. 4Ngamay gapu ta nammuwán ne Jesus tu lammat da, ay nán na kaggída, “Tura nadakè ya uray nu ta! 5Mabalin na nán nu wa nalapat tala nga kagiyan kiya tolay ya, ‘Napakawan ka ngin kadaya bas-básul mu,’ ta akkan masápul ya pakasinnán, may iya, ‘Bumángun ka, ay se ka la manalen!’ 6Ngamay pabilgan ku ya magdapepe ta senu mammuwán nu wa iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay atán turáy ku kídi ya kalawagán nga mamakawan kadaya bas-básul,” nán na. Ay díkod, tútu nán na kitu magdapepe, “Bumángun ka! Alà mu ya idda mu, ay se ka la nga mawe ka balay nu,” nán na.

7Ay bummángun kurug tu tolay se la nga nawe ka balay da. 8Ay kane masingan datu adu wa tolay tu nàwa, ay nasdaáwan da pà-pànang. Dinay-dáyaw da nge Dios gapu kitu inangngidde na kitu ummán kitun na pannakabalin kiya isa nga tolay.

Tu naggayáb ne Jesus ke Mateo

(Mar 2:13-17; Luc 5:27-32)

9Ay nagtálaw we Jesus kitúni. Ay kitu agdal-dalen na, ay nasingan na nge Mateo. Atán na magtutúgaw kitu aggubraán na nga pagbay-bayádán da ka buis. Ay nán na kaggína, “Kumíwid ka kiyà,” nán na. Ay kummíwid kurug gin kaggína.

10Ay kane atán ne Jesus sa magtutúgaw kitu giyán tebol la mangán, ay inumbet datu adu wa magpab-pabáyad ka buis se datu maragbas-básul. Ay nepangán da kade Jesus se datu tù-tùgúdán na. 11Ay kane masingan datu Pariseo da, ay nán da kadatu tù-tùgúdán ne Jesus, “Taanna, tura meduwa ya misturu nu wa mangán kadaya magpab-pabáyad ka buis sa nadakè se kadaya maragbas-básul?” nán da.

12Ay nagìna ne Jesus tun, ay tútu aggína ya summungbát ta nán na, “Akkan ittu daya magkuna nga nabílag da daya makasápul kiya duktor, nu di daya makammu wa magtakit da,” nán na. 13“Ay anágan nu kod ya kepapannán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga nán na kídi, ‘Ya agkallà nu kadaya kasittolay nu ya napatag kiyà, akkan daya dátun nu kiyà,’ nán na. Ata iyà, ay akkan nà gummákat ta magayáb kadaya manguna nga namáru da, nu di daya mamigbig ga maragbásul da,” nán ne Jesus kadatu Pariseo.

Pinamutuán da nge Jesus mepanggap kiya agngílin na mangán

(Mar 2:18-22; Luc 5:33-39)

14Ay inumbet pe ke Jesus datu tù-tùgúdán ne Juan na marammawtisár nga nagsaludsud nga nán da, “Taanna, tura kami ya nakírad da magngílin mangán se daya Pariseo gapu ki agkar-karárag mi ke Dios, ngamay akkan kid kadaya tù-tùgúdán mu?” nán da.

15Ay nán ne Jesus kaggída, “Magngílin mangán kadi daya sangaíli kiya aggaattawán nu kabul-bulun da ya mangatáwa? Ngamay umbet ya algaw wa ummawan kaggída ya mangatáwa, ay ittu yanin ya agngílin da nga mangán,”+ nán na.

16“Ay áwan ya mangìpit ka bar-baru wa lúpus kiya rugrugà. Ata nu mapakuna, ay se kumsan tu bar-baru wa pinagappit, ay umabay ya pìsi na. 17Ay áwan pe ya mangippáy ka apammási ya bási kiya nausár rin na lálat ta aggippayán ka bási, ay se na nga laptan. Ata nu pakunán na, ay mabtà ya aggippayán ka bási. Ay madadál tu aggippayán ay madadál pe tu bási. Masápul la ya bar-baru wa lálat ta aggippayán ka bási ya kippayán naya apammási kampela ngin nin ta senu napiya ya kàwaán da,” nán ne Jesus.

Tu nammaltu ne Jesus kitu an-anà natu ap-apu

(Mar 5:21-43; Luc 8:40-56)

18Ay kitu angngag-kagi pikam ne Jesus kadedi kaggída, ay uwad ap-apu ki sinagoga nga inumbet. Ay nagpalintud da nakim-imallà kaggína nga nán na, “Atattay tu babbalásang ku, ay mawe ta agpà ka balay ta immanam ta senu lumtu,” nán na. 19Ay tútu ginumnikát te Jesus se la nga mawe yin. Ay kumíwid pe datu tù-tùgúdán na.

20Ay uwad kitúni pe ya babay ya sangapúlu se duwa dagun na ngin na magdága. Nawe kitu likud ne Jesus se na 'we tùbítan tu arumaymáy natu bádu na. 21Ata nán na kitu lammat na nga, “Maagásan nà a nán ku nu matùbit ku wala ya bádu na,” nán na kampela ngin nin. 22Ay nasingan ne Jesus kane maglingay, ay tútu nán na kaggína, “Akkan ka malídug gin, ta naagásan ka ngin gapu ki angngurug mu,” nán na. Ay dágus sala nga naagásan tu babay yin.

23Ay kane dummatang nge Jesus kitu balay natu ap-apu, ay dinatang na datu adu wa tolay ya magmanakit se datu marammalíing+ nga mamulun nu magtal-ud da. 24Ay nán ne Jesus kaggída, “Magtálaw kayu pikam, ta akkan wayya natay ya an-anà. Matúdug gala yán,” nán na. Ngamay pináas da. 25Ay kane mapalawán na datu adu wa tolay yin, ay linumnà ay se na immán tu íma natu an-anà. Ay dágus sala nga linumtu. 26Ay idi ya nàwa ay newar-waragáwag kadatu ngámin giyán kitúni.

Tu nammakasingan ne Jesus kadatu duwa nga kúláp

27Ay kane din na magtálaw we Jesus kitúni nga íli, ay uwad duwa nga lalláki nga kúláp pa umun-unud kaggína. Ay nán da nga nekar-karraw, “Gaka natu David, kalakkán nakami agpà!” nán da.

28Ay kane linumnà kitu balay, ay dinatang datu duwa nga kúláp. Ay tútu nán ne Jesus kaggída, “Mangurug kayu nga màwà dayán?” nán na. Ay “Ò, Apu,” nán da nga nesungbát.

29Ay díkod, tútu inimmán na datu mata da se na nán, “Ay màwa ngin kadakayu ya piyán nu gapu ki angngurug nu,” nán na. 30Ay tútu makasingan da ngin. Ay binil-bílin nada nga kinappiya nga nán na, “Akkan nu wa ikag-kagi idi ki oray iinna,” nán na. 31Ngamay kane magtálaw da kitu balay, ay newar-waragáwag da mán kammin ya mepanggap ke Jesus kadatu ngámin tolay kitúni nga giyán.

Tu nammagúni ne Jesus kitu úmal

32Ay kitu likud da ngin, ay uwad nilbet da ke Jesus nga pinagúmal áran. 33Ay kane pataláwan ne Jesus tu áran kitu tolay, ay nakapagúni yin. Ay díkod nasdaáwan datu adu wa tolay. Ay nán da, “Awan tada pikam ma nasingan na ummán kídi ya mà-màwa kanedi Israel!” nán da.

34Ngamay nán datu Pariseo, “Mapatálaw na daya áran, áta ya apu daya áran ya nangidde kaggína ka turáy na nga mamatálaw kadayán,” nán da.

Nasingan ne Jesus tu kapà-pàyanán datu tolay

35Ay nagdàdàdà e Jesus kadatu ngámin il-ileli se babbabalay kitúni nga nagtù-tùgud kadatu sinagoga da. Ay nebàbànán na pe ya Napiya nga Dámag mepanggap kiya angngituráy ne Dios, ay se inag-agásan na pe datu ngámin na sin-sinakit se sad-sadúra datu tolay. 36Ay kane masingan na datu adu wa tolay kitu nagdàdàdà na, ay nakalakkán kaggída, áta mapà-paultu da se kù-kùlelà da. Ay ummán da ka karneru wa áwan na magtar-tarakan. 37Ay se na nga nán kadatu tù-tùgúdán na, “Adu daya magáni ngamay bittì daya maggáni.+ 38Ikarárag nu lugud ke Dios sa makin-kuwa kadayán na tolay nga mangiparob din nin ka maganannay kaggída,” nán ne Jesus.